PRIVACYPROTOCOL Burgerwetenschappers Land van Cuijk in het kader van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding

Burgerwetenschappers Land van Cuijk hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, donateurs, en andere relaties. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, behandeld en beveiligd.

Algemeen, persoonsgegevens leden

Burgerwetenschappers Land van Cuijk legt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vast zoals: ras, religie, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer.

Burgerwetenschappers Land van Cuijk gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan haar verstrekt zijn en door haar verzameld zijn. Er worden niet meer gegevens verzameld en vastgelegd dan voor dat doel noodzakelijk is.

Burgerwetenschappers Land van Cuijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd.

Burgerwetenschappers Land van Cuijk deelt nooit persoonsgegevens met derden.

Burgerwetenschappers Land van Cuijk zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Alleen bestuursleden kunnen gegevens inzien

Leden en Donateurs van de Burgerwetenschappers Land van Cuijk zijn uitsluitend met naam, adres, telefoonnummer, emailadres, en bankrekeningnummer  vastgelegd in de Adreslijst Burgerwetenschappers Land van Cuijk.

Van nieuwe leden van de Burgerwetenschappers Land van Cuijk wordt de datum van aanmelding vastgelegd.

De gegevens worden enkel gebruikt voor de verzending van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

De Adreslijst van Burgerwetenschappers Land van Cuijk is uitsluitend in digitale vorm opgeslagen op de computers van de penningmeester en van de secretaris van de Burgerwetenschappers Land van Cuijk.

Leden van de Burgerwetenschappers Land van Cuijk hebben de mogelijkheid om de van hen vastgelegde gegevens te laten wijzigen of verwijderen. De gegevens worden op verzoek verwijderd.

De website van de Burgerwetenschappers Land van Cuijk plaatst of gebruikt geen cookies.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is, ook onrechtmatige verwerking van gegevens valt hier onder. Burgerwetenschappers Land van Cuijk zal dit binnen 72 uur na ontdekking melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Burgerwetenschappers Land van Cuijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacyprotocol. Wij adviseren u het Privacyprotocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 januari 2020.

XYZ WP Insert Code Snippets Powered By : XYZScripts.com